فهرست اصلی

تقویم

دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧


آمار بازدید

مجموع بازدید این صفحه : 3027

بازدید امروز از صفحات : 1245

مجموع بازدید صفحات : 5410288 

ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاب

 

1

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نشر قومس

دکتر علیرضاازغندی

 

پنجم- 1388 

 

2

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی

//

دکتر علیرضاازغندی

 

 دوم - 1389

 

3

کارتلهای چند ملیتی و توسعه نیافتگی

//

دکتر همایون الهی

 

اول –1382

 

4

کمک های خارجی و توسعه نیافتگی

//

دکتر همایون الهی

 

اول  - 1382

 

5

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

//

دکتر همایون الهی

 

چهارم - 1388

 

6

اندیشه های سیاسی در غرب درقرن بیستم

//

ملک یحیی صلاحی

 

//

 

7

نظریه های جدید جغرافیای سیاسی

//

دکتر عزت الله عزتی

 

اول –1386

 

8

جنگ سردصلح سرد

//

جان یانگ

دکتر عزت الله عزتی –محبوبه بیات

اول - 1384

 

9

جهانی شدن و جنوب

//

مارتین خور

دکتراحمدساعی

دوم 1386

 

10

توسعه در مکاتب متعارض

//

دکتراحمدساعی

 

سوم –1388

 

11

درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی سیاسی

//

دکتر احمد ساعی

 

ششم- 1384

 

12

احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ

//

دکتر احمدنقیب زاده

 

اول –1388

 

13

اتحادیه اروپا

//

دکتر احمد نقیب زاده

 

اول 1382

 

14

سیاستوحکومت در ایالات متحده آمریکا

//

ام . جی . سی . وایل

دکتر قربانعلی گنجی

دوم 1388

 

15

سیاست خارجی و استراژی کلان ایالات متحده آمریکا

//

دکترحسیندهشیار

 

اول –1386

 

16

پایان سیاست و واپسین اسطوره

//

سیدعلیاصغرکاظمی

 

اول - 1386

 

17

نظریه سیاسی

//

اندرو هیوود

دکترعبدالرحمن عالم

دوم- 1388

 

18

جامعه شناسی سیاسی اپوزسیون در ایران

//

محمدرحیم عیوضی

 

اول –1385

 

19

اندیشه های سیاسی اسلام

//

اروین آی .جی . روزنتال

علی اردستانی

دوم - 1388

 

20

دولت  و توسعه اقتصادی در ایران

//

دکترغلامعباس معلی نژاد

 

اول 1384

 

21

آسیب شناسی توسعه اقتصادی درایران

//

//

 

//

 

22

ارتش  و سیاست

//

دکتر  علیرضاازغندی

 

پنجم - 88

 

 

 

 

 

ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاب

 

23

چارچوب ها و جهت گیریهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی

نشر قومس

دکترعلیرضا ازغندی

 

پنجم –1388

 

24

اخلاق و سیاست اندیشه های سیاسی خارجی جمهوری اسلامی

//

دکتر علیرضا ازغندی

 

اول –1389

 

25

اخلاق و سیاست اندیشه سیاسی در عصر عمل

//

دکترسید علی اصغر کاظمی

 

اول -1376

 

26

نفت و سیاست درخاور میانه

//

دکتر فریدون برکشلی

 

اول - 1378

 

27

روش تحقیق درعلم سیاسی

//

دکترابوالقاسم طاهری

 

هشتم- 88

 

28

جغرافیای انتخابات

//

پی .جی تیلور. آر.جی جانستون

زهرا پیشگاهی فرد

اول - 86

 

29

اقتصاد سیاسی بین الملل تلاش برای کسب قدرت وثروت

//

توماس لارسون دیوید اسکیدمور

دکتراحمدساعی-دکترمهدی تقوی

چهارم1387

 

30

نظریه های متعارض روابطبین الملل

//

جیمزدوئرتن –رابرت فالترگراف

دکتر وحیدبزرگی –علیرضا طیب

پنجم -1388

 

31

تاریخ مستند روابط دوجانبه ایران و ایالات متحده آمریکا

//

یوناالکساندروالن نانز

دکتر سعیده لطفیان و احمدصادقی

اول -78

 

32

بلاغت معانی بیان و بدیع

انتشارزوار

دکتر محمد حسین محمدی

 

دوم بهار 87

 

33

تاریخ مختصر زبان فارسی

//

خسرو فرشید رو

 

تابستان 87

 

34

معانی و بیان

//

دکتر کامل  احمد نژاد

 

دوم پاییز 85

 

35

دستور مختصر تاریخی

//

دکتر خسرو فرشیدرو

 

دوم پاییز 85

 

36

متون ادب فارسی

//

مرتضی درویش نیافندری-عباس سعادتی حسین صادقی

 

اول زمستان 88

 

37

فارسی عمومی

//

دکتر فرج الله موسوی –دکتر سید احمد نقیب

 

سوم پاییز78

 

38

فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی

//

دکتر خسرو فرشیدرو

 

اول بهار 86

 

39

جامعه شناسی احزاب

نشر قوس

ربرت میخلر

دکتر احمد نقیب زاده

دم 1385

 

40

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب

//

دکتر ابوالقاسم طاهری

 

دهم 1389

 

 

 


 

 

 

ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاب

 

41

روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل

نشر قومس

دکتر علیرضا سنجابی

 

سوم 1387

 

42

توسعه سیاسی

//

پروفسور برتران بدیع

احمد نقیب زاده

پنجم 1387

 

43

ماهیت سیاستگزاری خارجی

//

جیمز باربر –مایکل اسمیت

دکتر سید حسین سیف زاده

پنجم 1388

 

44

روابط بین الملل در تئوری و عمل

//

دکتر علی اصغر کاظمی

 

پنجم 1387

 

45

تئوری توسعه و سه جهان

//

بژون هتنه

سید احمد موثق

دوم 1388

 

46

روابط خارجی ایران 1357 –1320

//

دکتر علیرضا ازغندی

 

نهم 1388

 

47

پانزده مدل نوسازی توسعه و دگرگونی سیاسی

//

دکتر حسین سیف زاده

 

اول 1388

 

48

ساختار و ماهیت روش شناسی در علم سیاست

//

علی اردستانی

 

اول 1388

 

49

خلیج فارس و مسائل آن

//

دکتر همایون الهی

 

یازدهم 1388

 

50

خاور میانه معاصر

//

مهران کامروا

دکتر سید موسی پورموسوی-محمد باقر قالیباف

اول 1388

 

51

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب

//

دکتر علیرضا ازغندی

 

چهارم 1388

 

52

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل

//

دکتر احمد نقیب زاده

 

هشتم 1388

 

53

مبانی دیپلماسی

//

جان ویک لین

دکتر عبدالعلی قوام

سوم 1387

 

54

تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

//

فرهنگ رجائی

 

سوم 1385

 

55

گزار از بحران جانشینی

//

انوشیروان احتشامی

 

اول 1385

 

56

مسائل نفت ایران

//

دکترسعید میرترابی

 

چهارم 1387

 

57

نقش پارلمان ها در سیاست خارجی اروپا

مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

استربا ربه و آناهرانفر

مهدی امیری

اول زمستان 1388

 

58

جهانی شدن و نابرابری –سیر نزولی نولیبرالیسم

مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

جان راپلی

موسسه مروروقایع جهان(موج)

اول زمستان 1388

 

 

 

 

 

ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاب

 

59

انتخابات الکترونیکی بایسته ها و شیوه ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دکتر محمد فتحیان و مهندس منیرالسادات تقوی

 

اول زمستان 1387

 

60

مدیریت سیاسی در جوامع فرهنگی

//

دکتر علی کریمی

 

اول بهار 1387

 

61

ایران هسته ای –نماد اراده ملی در برابر نظام هژمونیک

//

دکتر مصطفی دلاور پور اقدام

 

اول تابستان 1387

 

62

اخلاق و دین

انتشارات هرمس

لودویک ویتگنشتانین

مالک حسینی بابک عباسی

اول تابستان 1387

 

53

درباره غرب

//

رضاداوری اردکانی

 

چاپ اول 1388

 

64

دین قدرت جامعه

//

ماکس وبر

احمد تدین

چاپ سوم 1387

 

65

آزادی فرد و قدرت دولت

//

تامس هابز جان لاک جان استوارت میل

محمد رضاعی

چاپ پنجم 1384

 

66

کاکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده

//

لوسین لوی برول

یدالله موقن

چاپ اول 1389

 

67

مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق

نشر قطره

عباسی ماهیار

 

چاپ 13 -1388

 

68

معرفی آثار منتشره

انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

مترضی اهوز

 

اول بهار 1389

 

69

بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه

//

آیت الله محمدتقی مصابح یزدی

 

سوم بهار 1389

 

70

نظام سیاسی اسلام

//

محمد جواد نوروزی

 

چاپ دوازدهم زمستان 1387

 

71

نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

//

آیت الله محمدی تقی مصباح یزدی

 

چاپ دوم زمستان 87

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاب

 

72

امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

زمزم هدایت

قدرت الله بهرامی

 

اول بهار 1389

 

73

اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری

//

دکتر آیت مظفری

 

هشتم زمستان 88

 

74

انقلاب اسلامیو انقلاب جهان

//

قدرتالله بهرامی –مهدی نظرپور

 

اول بهار 87

 

75

اندیشه ماندگار

//

امیر حسین شریف

 

 

 

76

هزار یک نکته

//

پژوهشکده تحقیقات اسلامی

 

اول بهار 88

 

77

اسلام و روابط  بین الملل

//

لطفعلی لطیفی پاکده

 

اول بهار 88

 

78

سیره اخلاقی –تربیتی امام خمینی (قدس)

//

علی اصغر الهامی نیا

 

چهارم بهار 89

 

79

اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن

نشر قومس

رابرت دبلیوکاس-استفان گیل

جورن هتنه –یوشیکازوساکاماتو

کیس واندر پیجل

حسین پور احمدی

 

 

80

جغرافیای توسعه در جهان و ایران

//

راپرت هودر

دکتر فضیله خانی و ناصر جوادی

اول 85

 

81

نظریه های امپریالیسم

//

ولفگانک ج.مومسن احمد ساعی دیوید فیلد هاوس آلبرت زیمانسکی

احمد ساعی

ششم 88

 

82

سیاست و حکومت جدید

//

آلن ره بال –ب گای پیترز

عبدالرحمن عالم

اول 84

 

83

مبانی سیاست تطبیقی

//

پاتریک اونیل

سعید میرترابی

 

 

84

فرهنگ حقوق بین الملل

//

رابرت بلدسو –بوسلاوبو سچک

دکتر علیرضا پارسا

اول 75

 

85

نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل

//

اس .سی .دیوب

دکتر سعید احمد موثقی

دوم 86

 

86

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

//

 

دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی دکتر محمد رضا مجیدی

اول 82

 

87

مسائل جهان سوم سیاست در جهان در حال توسعه

//

پیتر برنل ویکی رندال

دکتر احمد ساعی دکتر سعیدمیرترابی

اول 87

 

88

نفت سیاست دموکراسی

//

 

دکتر سعید میرترابی

اول 87

 

89

گذار به دموکراسی یا شبه اقتدار گرایی

//

مارینا اوتاوی

دکتر سعید میرترابی

اول 86

 

90

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاپ

 

91

جمهوری خواهی در ایران

 

 

دکتر غلامعباس مصلی نژاد

اول 83

 

91

پایان جمهوری خواهی در ایران

//

 

دکتر غلامعباس مصلی نژاد

اول 83

 

92

تحولات سیاسی اجتماعی ایران

//

دکتر عیرضا امینی –حبیب الله ابوالحسن شیرازی

 

دوم 1388

 

93

مشروح مذاکرات قانون مدنی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

احمد رضانائینی

 

اول بهار 86

 

94

اخلاق سکولار

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس)

محمد سربخش

 

اول زمستان 88

 

95

فلسفه سیاسی اسلام

//

محمد جواد نوروزی

 

اول بهار 88

 

96

بصیرت اخلاق

//

دیوید مک ناوتن

محمود فتحلی

پاییز 86

 

97

نمایه سازی کتاب

چاپار

دکتر علیرضا نوروزی

 

چاپ اول ویرایش دوم 87

 

98

تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

//

هنک موئد

عباس میرزایی حیدرمختاری

تابستان 87

 

99

طراحی وب سایت

//

سوزانا دیوید سن –اوریل یانکی

دکتر زهیر حیاتی

چاپ اول زمستان 85

 

100

درآمدی برفلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی (کتاب دوم )

//

عبدالله عبدالهی –جعفر جوان

 

اول 89

 

101

در آمدی بر فسلفه علمو پژوهش در علوم انسانی (کتاب اول)

//

عبدالله عبدالهی –جعفر جوان

 

اول 89

 

102

شیوه های استفاده در نگارش های علمی رهنمودهای بین المل

موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران

دکتر عباس حرمی –اعظم شاهبداغی

 

دوم 87

 

103

فارسی عمومی

نشرچاپار

دکتر سید بهمن سید نظر

 

اول 86

 

104

بهره وری و شیوه های مطالعه

انتشارات دبیزش

آناهیتا مقیمی زاده –مریم محمد زاده هروی

 

اول پاییز 87

 

105

آئین نگارش علمی

نهاد کتابخانه عمومی

دکتر عباس حرمی

 

پنجم 88

 

106

جستجوی اطلاعات علمی و پژوهش الکترونیکی در منابع چاپی

انتشارات دبیزش /چاپار

محمدرضا داور پناه

 

ویرایش زمستان 87

 

107

نمایه سازی و چکیده نویسی

چاپار

اف .دبلیو لنکستر

دکتر عباس گیلوری

دوم 88

 

108

در آمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی

//

دونالد بی –کلیولند –آنادی کلیوند

سید مهدی حسینی

اول تابستان 85

 

 

نام کتاب

ناشر

نویسنده

ترجمه

نوبت چاپ

 

109

اخلاق اطلاعاتی

زمزم هدایت

علی اصغر الهامی نیا –سید محمد مقدس نیان و محمد حسین منتظری

 

دوم بهار 89

 

110

آشنایی با تاریخ تمدن اسلامی

//

عبدالحسین بینش

 

اول پاییز 88

 

111

پژوهش خلاقیت و نو آوری

//

عزت اله ملک پور افشار

 

اول تابستان 87

 

112

اخلاق اقتصادی و سیاسی

//

علی اصغر الهامی نیا نعمت الله یوسفیان  سید محمد تقی حسینی

 

اول بهار 89

 

113

فارسی عمومی

انتشارات زوار

دکتر مهدی ماحوزی

 

51-88

 

114

گزارش نویسی

//

//

 

14/88

 

115

گزیده متون و ادب فارسی

//

دکتر حمیرازمردی دکتر محمد حسین محمدی دکتر محمد رضا برزگر خالقی محسین الهامی غلامحسین ده بزرگی

 

5/88

 

116

فارسی مقدماتی

//

سید فرج الله موسوی محمد حسین مجدم

 

87

 

117

بحور و اوزان اشعار فارسی

//

دکتر منصوره ثابت زاده

 

اول /88

 

118

فن نثر در ادب فارسی

//

دکتر حسین خطیبی

 

سوم 86

 

119

تاریخ ادبیات ایران 

//

دکتر توفیق هـ  سبحانی

 

88

 

120

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

گروه علوم تربیتی

زمستان 87

 

121

در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

//

احمد رهنمایی

 

اول پاییز 87

 

 

                       لطفا برای دانلود اینجا کلیک کنیدجستجو


اطلاعیه ها

درج اطلاعیه آزمایشی گروه عمومی


مترجم در IE


پیوندها

آزمايشي


مجتمع آموزش عالی امام خمینی -ره- / گروه علمی تربیتی عمومی تماس با توسعه و فناوري اطلاعات