تیتر اخبار

معاونت آموزش

این معاونت کلیه وظایف در خصوص برآورد ظرفیت جدید پذیرش مجتمع به تفکیک رشته، پیگیری مسائل کلی آموزشی طلاب ، ارتقاء سطح کیفی آموزش و امور مربوط به پایان‌نامه‌ها و تحقیقات‌پایانی، شناسایی عوامل اثر‌گذار بر فرآیند‌های آموزشی، ارزیابی و نظارت بر نظام آموزشی و تعیین میزان موفقیت و پیشرفت آن با همکاری مدارس و گروه‌های علمی‌تربیتی و ارائه خدمات آموزشی به طلاب را بر عهده دارد. روش اجرای برنامه‌های آموزشی بهره‌گیری از سنت‌های حوزوی و روش‌های روزآمد مراکز آموزش عالی است.

ادارات تابعه این معاونت به شرح ذیل است:

  • اداره امور تحصیلی
  • اداره برنامه‌ریزی و سنجش